دوره و شماره: دوره 39، شماره 1 

مقاله پژوهشی

آزمایش شکست بر روی استخوان فشرده گاوری و به دست آوردن خصوصیات مکانیکی چقرمگی استخوان و بررسی تاثیر ریزساختار در نحوه شکست

صفحه 1-1

محمد رستمی؛ عبداله اردشیر؛ گودرز احمدی؛ پیتر جورج توماس؛ احمد رئیسی نجفی؛ عرفان ملاکین؛ کاوه پوراکبرصفار؛ حمیدرضا کاتوزیان؛ احمدرضا شرعی؛ محمدرضا اسلامی


تاثیر الاستیسیته شریان بر بارگذاری دو محوری سلول های اندوتلیال

صفحه 4-4

هانیه نیرومند اسکویی؛ محمد تفضلی شادپور؛ فرزان قالیچی


مسیریابی فازی مبتنی بر قید در شبکه های MPLS

صفحه 10-10

محمد حسین یغمایی مقدم؛ ناهید ابراهیم مجد؛ محمدباقر منهاج


بررسی اثر پارامترهای هندسی بر تنش های پسماند جوشی در اتصالات سربه سر لوله ها

صفحه 21-21

محمدرضا فراهانی؛ داوود اکبری؛ ایرج ستاری فر؛ فرید رضا بیگلری


پیش بینی مقاومت فشاری بتن با استفاده از شبکه های فازی- عصبی چند جمله ای

صفحه 26-26

جعفر سبحانی؛ محمدحسین فاضل زرندی؛ علی اکبر رمضانیانپور


INVESTIGATION THE PHYSICAL PROPERTIES OF RUBBER CONCRETE

صفحه 32-32

M. KHORAMI؛ A.A. RAMEZANIANPOUR؛ A.A. KHALILITABAS


تعیین ثابت نرخ خردایش (تابع انتخاب) کانسنگ سرب و روی لکان

صفحه 38-38

حمیدرضا حکمت نیا؛ بهرام رضایی؛ فرهنگ حجازی؛ مختار اعظمی


روش نوینی برای تولید پودر نانوکامپوزیتی آلومیناید تیتانیم / آلومینا

صفحه 44-44

علیرضا کمالی؛ حکمت رضوی زاده؛ سیدمحمدمهدی هادوی؛ جواد فهیم


A STUDY OF MECHANICAL PROPERTIES OF NET WARP KNITTED FABRICS

صفحه 52-52

A.A.A. JEDDI؛ M. HASANPUR DEHNAVI؛ S. AJELI؛ Z. KHORRAMTOUSSI


A NEW TEST METHOD TO CHARACTERIZE TORSIONAL BEHAVIOR OF WOVEN FABRICS

صفحه 55-55

E. HEZAVEHI؛ S. SHAIKHZADEH؛ SH. HOSEINI HASHEMI؛ A. RASHIDI


بررسی پخش ناگهانی گاز و انفجار آن در محیط های مانع دار به کمک آنالیز (CFD)

صفحه 60-60

اسلام کاشی؛ فرهاد شهرکی؛ داوود رشتچیان؛ سعیده محبی نیا


GEOPOLYMER CEMENT FROM SIRJAN POZZOLAN

صفحه 62-62

ALI ALLAHVERDI؛ KAMYAR MEHRPOUR؛ EBRAHIM NAJAFI KANI