بررسی اندرکنش پلاسما-دیواره اولیه درراکتورها گداخت گرما هسته ای با استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی دنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان