نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر (AJSR) - اهداف و چشم انداز