تلفیق و آنالیز داده های سنجنده استر، ژئوفیزیک هوایی و زمین شناسی برای اکتشاف کانی زایی مس در منطقه چهارگنبد، مطالعه GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان