شبیه سازی زمین آماری پارامترهای تخلخل، نفوذ پذیری و شکاف با استفاده از دو روش آماری در مخازن هیدروکربنی شکافدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان