توسعه مدل ابتکاری برای تخصیص و تسطیح منابع محدود در مسائل فنوشاپ ترکیبی با هدف حداقل کردن مجموع هزینه های دیرکرد و زود کرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان