سنتز پلی (آمید-ایمید) جزئی آلیفاتیک با ریز ساختار منظم از واکنش دی ایمید- دی اسید با دی ایزوسیانات و بررسی اثر نحوه افزودن دی آمین بر ساختار پیش پلیمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان