دوره و شماره: دوره 38، شماره 2 
2. یک الگوریتم تصویرافاین سریع بر پایه پیگیری تطبیقی با تنظیم قسمتی از بردار پارامترها

صفحه 2-2

محمد شمس اسفندآبادی؛ علی محلوجی فر؛ محمدباقر منهاج؛ سیدعارف هادئی


3. LOAD ESTIMATION OF DISTRIBUTION NETWORKS USING INVERSE PCA

صفحه 3-3

A.A. YAGHOOTI؛ M. PARSA MOGHADDAM؛ M.R. HAGHIFAM؛ V. JOHARI MAJD


9. QUANTIFICATION OF RIGIDITY IN PARKINSONS DISEASE, AN OBJECTIVE EVALUATING METHOD

صفحه 9-9

B. SEPEHRI؛ A. ESTEKI؛ G.A. SHAHIDI؛ E. EBRAHIMI TAKAMJANI؛ F. KHAMSEH؛ M. MOINODIN


10. FACE DETECTION BY GABOR TRANSFORM

صفحه 10-10

MOHAMMADREZA NORUZI؛ MANSOUR VAFADOOST


15. ارتعاشات آزاد تیر با دو ترک لبه ای غیر هم امتداد

صفحه 15-15

مجیدرضا آیت اللهی؛ حمید رخی؛ روح الله هاشمی


28. اثر آلومینیم بر ساختار، سختی و خواص کششی چدن های خاکستری آستمپر

صفحه 28-28

احسان شجاعی؛ مهدی دیواندری؛ سیدمحمدعلی بوترابی


30. بررسی واکنش و انحلال آهن جامد درجریان غوطه وری در آلومینیوم مذاب

صفحه 30-30

حسن رضائی؛ حمیدرضا شاهوردی؛ امیررضا شاهان بهبهانی


34. بررسی آزمایشگاهی تاثیر خصوصیات ذره، دیواره و سیال بر ضریب ارتجاعی

صفحه 34-34

محمد رستمی؛ عبداله اردشیر؛ گودرز احمدی؛ پیتر جورج توماس


35. اثر شکل پذیری انحنایی بر شکل پذیری تغییر مکانی قاب های خمشی بتن مسلح دارای شکل پذیری زیاد و متوسط

صفحه 35-35

محمد رستمی؛ عبداله اردشیر؛ گودرز احمدی؛ پیترجورج توماس؛ عباسعلی تسنیمی؛ ابوذر خواجه رضا


37. بهینه سازی گروه شمع ها با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک

صفحه 37-37

جعفر نجفی زاده چناری؛ علی کمک پناه؛ حمید محرمی


40. OPTIMIZATION OF MIXTURE PROPORTIONS OF ROLLER COMPACTED CONCRETE BASED ON NEURAL NETWORK MODELING

صفحه 40-40

ALI AKBAR RAMEZANIANPOUR؛ KHOSRO SADEGHI MARZALEH؛ MOHAMMAD ESMAEILNIA OMRAN؛ HAMID RAHMANI


42. بررسی اثر پمپ حرارتی در کاهش مصرف انرژی برج های جداساز C2

صفحه 42-42

مجید عمیدپور؛ میثم کمالی نژاد؛ روزبه سالاری


48. بررسی اثر مقادیر مختلف آب در آبیاری به روش بارانی برخصوصیات کیفی الیاف رقم جدید پنبه سای اکرا

صفحه 48-48

برهان سهرابی مشک آبادی؛ افشین سلطانی؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ سعید برومند نصب