استفاده از داده های لیتوژئوشیمی و سیالات درگیر در مطالعه کانسار مس پورفیری ایجو، شمال غرب شهربابک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان