خنثی سازی اثر سنژنتیک داده های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای در منطقه شمال تکاب با استفاده از خوشه بندی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان