مدل سازی جرم مولکولی و توزیع جرم مولکولی در پلیمزاسیون پروپیلن بوسیله کاتالیست های زیگلر ناتا در فاز دوغابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان