تعیین ضریب شدت تنش ترک های نیم بیضوی در مخزن استوانه ای جدار ضخیم با استفاده از تابع وزنی حاصل از تابع جابجایی صفحه ترک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان