دوره و شماره: دوره 30، شماره 1 

مقاله پژوهشی

بررسی دینامیک های خطی و غیرخطی سیگنالEEG با هدف تفکیک حالت های ذهنی

صفحه 1-1

علی مطیع نصرآبادی؛ محمدرضا هاشمی گلپایگانی؛ محمدعلی خلیل زاده؛ علی شریفی


مطالعه نیروهای موثر بر الیاف، در میدان الکترواستاتیک

صفحه 2-2

مجید جوهری؛ اسفندیار اختیاری؛ مهرداد عابدی؛ سیدمحمد عترتی


بررسی رفتار نیتریده شدن مستقیم پودر آلومینیم در فرآیند تهیه نیترید آلومینیم

صفحه 22-22

اسماعیل صلاحی؛ فتح الله مضطرزاده؛ واهاک مارقوسیان؛ یورگن هاینریش


بررسی استری کردن روغنهای آفتابگردان، سویا و پنبه دانه در مبنای نیمه صنعتی

صفحه 24-24

پروین زندی؛ محمد تقی گلدانی؛ هما بهمدی؛ خدیجه خوش طینت؛ سیدکاظم حسینی