کاربرد مدل تخلخل دو گانه در ارزیابی ویژگی های هیدرودینامیکی سفره آبهای سخت در چاههای کامل و ناقص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان