شناسایی کلمات دستنویس نستعلیق فارسی با استفاده از تقطیع مبتنی بر گانتور بالایی کلمات و مدل پنهان مارکف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان