کنترل رآکتور ناپیوسته پلیمریزاسیون متیل متاکریلات به روش پیش بین غیرخطی مبتنی بر مدل، برای ردیابی مسیردمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان