مقایسه و ارزیابی کارآیی انواع روش های استخراج پارامترهای بازنمایی و هنجارسازی در بازشناسی مستقل از گوینده گفتار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان