بررسی تحلیلی و تجربی گسیختگی بناییها تحت تاثیر برش (بارگذاری برشی نای از زلزله در ساختمانهای روستایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان