مدلسازی استاتیکی و دینامیکی تاثیر تکیه گاههای کمکی فیکسچربرتختی و زبری سطح حاصل از ماشینکاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان