دوره و شماره: دوره 30، شماره 2 
بازشناسی اعداد فارسی بر روی خط تلفن: مقایسه ای بین روشهای آماری، عصبی و روش هیبرید

صفحه 4-4

محمدمهدی همایون پور؛ جهانشاه کبودیان؛ حسین بشیری؛ ذبیح اله احمدپور


روشی نوین جهت آنالیز نوسان سازهای سینوسی RF

صفحه 5-5

حسن فتح آبادی بزچلوئی؛ سید کمال الدین نیکروش