محاسبه تلفات هسته موتور القایی به روش اجزاء محدود با در نظر گرفتن اثر شارهای گردشی و هارمونیکهای چگالی شار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان