کاربرد رابط ه اصلی کیوبلکا- مانک در تقلید منحنی انعکاسی حاصله از مخلوط الیاف رنگی بدون محدودیت در تعداد اولیه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان