نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی، شهرام روش عددی تحلیل سینماتیکی مکانیزم تماس مستقیم با بکارگیری مکانیزم معادل [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 359-362]
 • آقازاده، جمشید اثرضریب اصطکاک بر تعریض منفی در نورد سرد ورقهای آلومینیمی [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 295-303]
 • آقاکوچک، علی اکبر آنالیز مسیر گسترش ترک در محیط های همگن دوبعدی با استفاده از روش اجزاء محدود [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 216-226]
 • آقامیری، سیدفواد تهیه اکسید سرب از کنستانتره سرب [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 389-396]

ا

 • ایلکی، اعظم مطالعه مقایسه ای برای معیار دیرکرد یک مسئله تک ماشین [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 247-254]
 • اورعی، کاظم قابلیت مکانیزاسیون لایه های ذغال سنگ ایران [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 175-181]

ب

 • برنجکوب، مهدی معرفی یک روش سریع کدگذاری در چندی کردن برداری [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 397-404]
 • برهانی، شهین تهیه اکسید سرب از کنستانتره سرب [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 389-396]
 • بهشتی، محمدحسین اثرمواد جفت کننده (COUPLING AGENTS) برروی بهبود خواص مواد قالبگیری فنلیک [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 310-315]

ح

 • حاجعلی گل، محمدرضا بررسی تجربی اثر شستشوی چوب راش با محلول اسید در فرآیند آتش کافت سریع [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 182-191]
 • حبیبی، سیدهادی بررسی اثر دیاتومه بر روی مقاومت و دوام بتن [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 210-215]

خ

 • خدایی، علی خواص فیزیکی- مکانیکی مخلوط آسفالت های گوگردی [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 192-196]

د

 • دبیر، بهرام بررسی تجربی اثر شستشوی چوب راش با محلول اسید در فرآیند آتش کافت سریع [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 182-191]
 • دبیر، بهرام بررسی تئوری و تجربی اثرپارامترهای عملیاتی در مدل دینامیکی و استاتیکی برجهای تقطیر [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 329-347]
 • دهقانی، کامران اثرضریب اصطکاک بر تعریض منفی در نورد سرد ورقهای آلومینیمی [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 295-303]

ر

 • رضائی، مرجان مطالعه مقایسه ای برای معیار دیرکرد یک مسئله تک ماشین [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 247-254]
 • رمضانیانپور، علی اکبر بررسی اثر دیاتومه بر روی مقاومت و دوام بتن [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 210-215]
 • رمضانیانپور، علی اکبر بررسی علل خرابی و خوردگی در ساختمانهای بتنی جزیره کیش [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 369-376]

س

 • سیدصالحی، سیدعلی یک ویژگی جدید برای استفاده در تعیین شباهت در سیگنال گفتاری: نرمالیزه کردن سیگنال زمان کوتاه گفتار نسبت به فاز [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 304-309]
 • سلیمی، محمدحسین فرهنگ و بهره وری [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 291-294]
 • سهرابی، مرتضی بررسی تجربی اثر شستشوی چوب راش با محلول اسید در فرآیند آتش کافت سریع [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 182-191]

ش

 • شمائی، ابوالفضل مدل پیشروی محلی آبهای شور به طرف آبهای شیرین در زیرزمین [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 363-368]

ص

 • صفوی، حمیدرضا مدل پیشروی محلی آبهای شور به طرف آبهای شیرین در زیرزمین [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 363-368]

ط

ظ

 • ظهور، حسن روش عددی تحلیل سینماتیکی مکانیزم تماس مستقیم با بکارگیری مکانیزم معادل [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 359-362]

ع

 • عارف، محمدرضا معرفی یک روش سریع کدگذاری در چندی کردن برداری [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 397-404]
 • عارف آذر، احمد اثرمواد جفت کننده (COUPLING AGENTS) برروی بهبود خواص مواد قالبگیری فنلیک [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 310-315]
 • عبدی، علی برآورد ناپارامتری تابع چگالی احتمال پوش سیگنال در کانال محوکننده چنده راهه با تصادفی انگاشتن تعداد راه ها(N) به کمک شبیه سازی مونت کارلو [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 316-328]

ف

 • فائز، کریم روش کد کردن آثار انگشت به کمک کامپیوتر [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 255-264]
 • فیروزی، حسین بررسی اثر دیاتومه بر روی مقاومت و دوام بتن [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 210-215]
 • فیروزآبادی، بهاره بررسی فیزیک توربولانس مجاور جدار جامد [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 197-209]
 • فلاحی، علیرضا بررسی خواص مکانیکی فولاد فریت- مارتنزیتی [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 265-278]

ق

 • قمی، محمدتقی فاطمی مطالعه مقایسه ای برای معیار دیرکرد یک مسئله تک ماشین [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 247-254]

گ

 • گلکار، محمدرضا بررسی تئوری و تجربی اثرپارامترهای عملیاتی در مدل دینامیکی و استاتیکی برجهای تقطیر [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 329-347]
 • گلکار نارنجی، محمدرضا تهیه اکسید سرب از کنستانتره سرب [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 389-396]

ل

 • لوکس، کارو یک روش یادگیری برای شبکه های عصبی با استفاده از الگوریتمهای بهینه سازی تصادفی [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 242-246]
 • لوکس، کارو برآورد ناپارامتری تابع چگالی احتمال پوش سیگنال در کانال محوکننده چنده راهه با تصادفی انگاشتن تعداد راه ها(N) به کمک شبیه سازی مونت کارلو [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 316-328]

م

 • میرمحمد حسینی، سیدمجدالدین تحلیل برگشتی گسیختگی شیب لسی در زلزله رودبار منجیل(خرداد 1369) و استفاده از نمودارهای شتاب-ضریب اطمینان استاتیکی جهت پهنه بندی مقدماتی لغزش شیروانیها [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 377-388]
 • میرمحمدی حسینی، سیدمجدالدین تعیین پارامترهای مدل حالت حد برای ناحیه ای از خاک جنوب تهران و بررسی تغییرات آنها در مقاومت خاک [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 227-241]
 • معتمدی، سیداحمد یک ویژگی جدید برای استفاده در تعیین شباهت در سیگنال گفتاری: نرمالیزه کردن سیگنال زمان کوتاه گفتار نسبت به فاز [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 304-309]
 • ملکی، محمد تعیین پارامترهای مدل حالت حد برای ناحیه ای از خاک جنوب تهران و بررسی تغییرات آنها در مقاومت خاک [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 227-241]
 • منتظرالقائم، سعید تحلیل برگشتی گسیختگی شیب لسی در زلزله رودبار منجیل(خرداد 1369) و استفاده از نمودارهای شتاب-ضریب اطمینان استاتیکی جهت پهنه بندی مقدماتی لغزش شیروانیها [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 377-388]
 • مهدوی، بهنام یک روش یادگیری برای شبکه های عصبی با استفاده از الگوریتمهای بهینه سازی تصادفی [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 242-246]
 • مودی، فرامرز بررسی علل خرابی و خوردگی در ساختمانهای بتنی جزیره کیش [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 369-376]

ن

 • نادران طحان، خسرو تعیین ضرائب تمرکز تنش در مخازن کروی با یک انشعاب شعاعی- بررسی پارامتری [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 348-358]
 • نصری، زرین بررسی تئوری و تجربی اثرپارامترهای عملیاتی در مدل دینامیکی و استاتیکی برجهای تقطیر [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 329-347]
 • نیک آذر، منوچهر بررسی تجربی اثر شستشوی چوب راش با محلول اسید در فرآیند آتش کافت سریع [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 182-191]

و

 • واثقی امیری، جواد آنالیز مسیر گسترش ترک در محیط های همگن دوبعدی با استفاده از روش اجزاء محدود [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 216-226]

ی

 • یعقوب زاده، حسین روش کد کردن آثار انگشت به کمک کامپیوتر [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 255-264]