بررسی تئوری و تجربی اثرپارامترهای عملیاتی در مدل دینامیکی و استاتیکی برجهای تقطیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبی