برآورد ناپارامتری تابع چگالی احتمال پوش سیگنال در کانال محوکننده چنده راهه با تصادفی انگاشتن تعداد راه ها(N) به کمک شبیه سازی مونت کارلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه برق، دانشکده فنی، دانشگاه تهران