مطالعه مقایسه ای برای معیار دیرکرد یک مسئله تک ماشین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

3 تولید صنعتی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر