اثرمواد جفت کننده (COUPLING AGENTS) برروی بهبود خواص مواد قالبگیری فنلیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر