تعیین پارامترهای مدل حالت حد برای ناحیه ای از خاک جنوب تهران و بررسی تغییرات آنها در مقاومت خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی همدان