اثرضریب اصطکاک بر تعریض منفی در نورد سرد ورقهای آلومینیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشجوی دکتری دانشگاه McGILL