تعیین ضرائب تمرکز تنش در مخازن کروی با یک انشعاب شعاعی- بررسی پارامتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز