روش عددی تحلیل سینماتیکی مکانیزم تماس مستقیم با بکارگیری مکانیزم معادل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشگاه صنعتی شریف