آنالیز مسیر گسترش ترک در محیط های همگن دوبعدی با استفاده از روش اجزاء محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی عمران- دانشگاه تربیت مدرس

2 سازه، دانشگاه تربیت مدرس