تحلیل برگشتی گسیختگی شیب لسی در زلزله رودبار منجیل(خرداد 1369) و استفاده از نمودارهای شتاب-ضریب اطمینان استاتیکی جهت پهنه بندی مقدماتی لغزش شیروانیها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر