بررسی علل خرابی و خوردگی در ساختمانهای بتنی جزیره کیش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر