یک ویژگی جدید برای استفاده در تعیین شباهت در سیگنال گفتاری: نرمالیزه کردن سیگنال زمان کوتاه گفتار نسبت به فاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر