دوره و شماره: دوره 37، شماره 2 

مقاله پژوهشی

1. تعیین مدل الاستیک بهینه برای توجیه رفتار بیومکانیکی بافت مغز

صفحه 1-1

فرهاد فرمان زاد؛ سیامک نجاریان؛ محمدرضا اسلامی؛ امیرسعید صدیقی


11. انتخاب سبد سهام در بورس با رتبه بندی صنایع و شرکت ها

صفحه 11-11

سیدکمال چهارسوقی؛ امیر البدوی؛ اکبر اصفهانی پور


13. کنترل غیرخطی روبات سیار چرخدار با روش محاسبات فازی

صفحه 13-13

جعفر کیقبادی؛ محمدباقر منهاج؛ منصور کبگانیان


20. بررسی سه بعدی اثر لایه بندی دره های رسوبی روی بزرگنمایی امواج زلزله

صفحه 20-20

محمد رحیمیان؛ بابک امیدوار؛ اسدا... نورزاد؛ تکتم محمدنژاد


21. گام زمانی بهینه در روش رهایی پویا

صفحه 21-21

جواد علامتیان؛ مهران کدخدایان


28. مدل های تعمیم یافته تحلیل پوششی داده های معکوس

صفحه 28-28

محمدرضا علیرضائی؛ مسعود خلیلی؛ وحید تسلیمی تهرانی؛ محسن افشاریان


34. بررسی پدیده هدایت الکتریکی در کامپوزیتها اپوکسی / دوده

صفحه 34-34

مهدی سلامی کلجاهی؛ وحید حدادی اصل؛ مهدی مقری بیدگلی


35. اصلاح رزین های پلی وینیل الکل با ترکیبات آمین نوع سوم برای کاربرد در پوشش های ضدخزه خود صیقل

صفحه 35-35

سیداحسان قنادیان؛ مرتضی ابراهیمی؛ سیدمحمود کثیریها؛ سیدعلی شرافتی