دوره و شماره: دوره 37، شماره 2 

مقاله پژوهشی

تعیین مدل الاستیک بهینه برای توجیه رفتار بیومکانیکی بافت مغز

صفحه 1-1

فرهاد فرمان زاد؛ سیامک نجاریان؛ محمدرضا اسلامی؛ امیرسعید صدیقی


انتخاب سبد سهام در بورس با رتبه بندی صنایع و شرکت ها

صفحه 11-11

سیدکمال چهارسوقی؛ امیر البدوی؛ اکبر اصفهانی پور


کنترل غیرخطی روبات سیار چرخدار با روش محاسبات فازی

صفحه 13-13

جعفر کیقبادی؛ محمدباقر منهاج؛ منصور کبگانیان


بررسی سه بعدی اثر لایه بندی دره های رسوبی روی بزرگنمایی امواج زلزله

صفحه 20-20

محمد رحیمیان؛ بابک امیدوار؛ اسدا... نورزاد؛ تکتم محمدنژاد


گام زمانی بهینه در روش رهایی پویا

صفحه 21-21

جواد علامتیان؛ مهران کدخدایان


مدل های تعمیم یافته تحلیل پوششی داده های معکوس

صفحه 28-28

محمدرضا علیرضائی؛ مسعود خلیلی؛ وحید تسلیمی تهرانی؛ محسن افشاریان


بررسی پدیده هدایت الکتریکی در کامپوزیتها اپوکسی / دوده

صفحه 34-34

مهدی سلامی کلجاهی؛ وحید حدادی اصل؛ مهدی مقری بیدگلی