بررسی های سنگ شناسی-ژئوشیمیایی افیولیت سبزوار و ارائه مدل ژنتیکی- ریاضی برای لنزهای کرومیتی منطقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان