دوره و شماره: دوره 37، شماره 1 

مقاله پژوهشی

1. A MODIFIED ANALYTICAL APPROACH IN MODELLING AND DESIGN OF AXIAL-FLUX PERMANENT MAGNET MACHINES

صفحه 1-1

MOHAMMAD MARDANEH؛ MOJTABA MIRSALIM؛ MEHDI ALIAHMADI


9. A FRAMEWORK FOR REPRESENTATION OF NEGOTIATION SCENARIOS

صفحه 9-9

MOHAMMAD REZA AYATOLLAHZADEH SHIRAZI؛ AHMAD ABDOLLAHZADEH BARFOUROUSH


20. روشی برای تخمین منحنی مشخصه آب- خاک در خاکهای چسبنده

صفحه 20-20

یداله پشنگ پیشه؛ نوید گنجیان؛ سید مجدالدین میرحسینی


36. مقایسه خواص فیزیکی و مکانیکی نخهای چرخانه شانه شده و کارد شده پنبه ای

صفحه 36-36

احسان اخوان سیگاری یزد؛ علی اکبر قره آغاجی؛ هاله خلیلی