بررسی میزان به کارگیری ابزار، فنون، مفاهیم و عوامل اساسی مدیریت کیفیت جامع(TQM) در شرکت های برتر ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان