شبیه سازی کانسار آهن چغارت با استفاده از روش زمین آماری متوالی گوسی و تعیین ریسک همراه با تخمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان