مطالعه ژئوشیمیایی سازندهای فراقون، سرچاهان و سیاهو و بررسی نقش آنها در زایش گاز در ناحیه فارس و بندرعباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان