الگوریتمی جدید و کارا برای تطابق پاره خط ها در تصاویر استریو، مبتنی بر استفاده موثرتر از اطلاعات نوری، هندسی و ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان