دوره و شماره: دوره 40، شماره 2 
نمودار ورونوی دایره ها در فضای هذلولوی

صفحه 0-0

زهرا نیلفروشان؛ علی محدث؛ مرتضی میرمحمد رضایی