بررسی خواص پوشش محافظتی اپوکسی- پلی آمین تقویت شده با رنگدانه پرک شیشه در حضور رنگدانه اکسید آهن میکایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان