حل عددی معادلاات انتگرال- دیفرانسیل فردهلم-ولترای غیرخطی با استفاده از چند جمله ایهای متعامد لژاندر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان