دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 

مقاله پژوهشی

توموگرافی جریان الکتریکی با استفاده از روش FEM

صفحه 99-105

حمید فهیمی؛ سعیدرضا صیدنژاد