تحلیل روغنکاری الاستوهیدرودینامیکی اجسام کروی به روش اجزائ محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

2 بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز