دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 
دستگاه مطاعه رفتار تک شمعها در آزمایشگاه

صفحه 35-42

مجدالدین میرمحمد حسینی؛ محمدتقی عبادی؛ محمدرضا صبور