اندازه گیری دما و چگالی الکترون در یک پلاسمای محبوس مغناطیسی با استفاده از پراکندگی تامسونی لیزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فیزیک، دانشگاه تبریز