کاربردهای روش آنالیز PIXE در پرتو پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 مرکز تحقیقات هسته سازمان انرژی اتمی